Birthday Countdown
a:link, a:visited, a:active {
beastly
İdil ben. Yunan mitolojisine aşığım. İstanbuldayım. Kendi halimde öyle gidiyorum işte.
Home Theme Soran yok ama hadi neyse...

Source kısmında Url yazıyo zaten çok note alınca altına senin attığını belirtmene gerkek yok kanka.

Anonim sordu: istanbulun neresindensin kanka ??


Yanıtla:

erenköy neden

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter